ТАНЫ

БИД гэр бүлийг дэмжин тэтгэсэн бодлогыг дэвшүүлсэн. Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлнэ. Өрх толгойлсон эцэг, эх, орлого багатай өрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ тусгайлан дэмжинэ. Хүн амын өсөлтийг дэмжиж "Цалинтай ээж” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Хүүхэд төрүүлэн өсгөх бүрт ээжүүдийн ажилласан жилийг 1,5 жилээр нэмэгдүүлэн тооцно. “Одонтой ээжүүд”-ийн тэтгэмжийг нэмэгдүүлнэ. Бид хүүхдүүдийг, олон хүүхэд төрүүлсэн ээжүүдийг, таны гэр бүлийг бүх талаар дэмжин хамгаалах болно.

 

"